Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk
Det er NVE som har ansvar for å varsle flom.
Foto:
Colourbox

Hvordan varsles flom?

19.12.2011 kl 14:27

Del: Les høyt Skriv ut

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler om flom når de venter at vannføringen i en elv eller et vassdrag vil nå en viss størrelse eller at vannstanden i en sjø vil overstige en viss vannstand.

 

NVE har tre nivåer på varsler om flom. Dette er "Melding fra NVE", "Varsel om flom" og  "Varsel om stor flom". Flomvarslene blir daglig fulgt opp med "melding fra NVE" som gir en nærmere beskrivelse av forventet størrelse på flommen og spesielle hensyn befolkningen må være oppmerksomme på.

  

Varsel om flom 

Faremerke flom

Når det er ventet at vannføringen i en elv eller et vassdrag vil bli så stor at den når et gjentaksintervall på mer enn fem år, så varsles det om flom. Med "gjentaksintervall" menes det hvor ofte vi kan forvente flom av en gitt størrelse. "Gjentaksintervall på mer enn fem år" betyr at elva vil ha en vannføring , eller vannmengde, som i snitt opptrer sjeldnere enn hvert femte år. "Varsel om flom" er merket med ovenstående symbol og blir fulgt opp med "melding fra NVE" så lenge flomsitiuasjonen pågår.

 

Varsel om stor flom

Faremerke flom

Når det er ventet vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall, altså en vannmengde som i snitt opptrer mer sjeldent enn hvert femtiende år, sender NVE ut "Varsel om stor flom". "Varsel om stor flom" er merket med ovenstående symbol og blir fulgt opp daglig med "Melding fra NVE" så lenge flomsituasjonen pågår.

 

Skadeflom?

Et varsel om flom behøver ikke bety at vi venter en skadeflom. Det er avhengig av skadepotensialet langs vassdraget. De ansvarlige for lokal beredskap skal ha kunnskap om dette. På bakgrunn av kjennskap til tidligere flommer og eventuelt flomsonekart, må den lokale beredskapen vurdere om flommen vil gjøre skade. I så tilfelle må de gjøre tiltak for å redusere skadeomfanget.

 

Melding fra NVE

Faremerke flom

Knyttet til flomvarslene og ved andre forhold som kan medføre skade i og langs vassdrag, vil NVE sende ut "Melding fra NVE". Det kan for eksempel dreie seg om vannføring som er spesielt stor for årstiden, forhold som kan øke faren for isgang, kortvarig og intens nedbør som kan føre til lokale oversvømmelser også videre. NVE vil også sende ut melding når vi venter vannføring som er tett opp til grensen for "Varsel om flom".