Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Kven har ansvaret for jernbanen?

05.01.2012 kl 10:43

Del: Les høyt Skriv ut

Det er fleire styresmakter som deler på ansvaret for å drifte jernbanen og halde han ved like.

 

Jernbaneverket

Jernbaneverket har ansvaret for å kartleggje og fjerne eller utbetre slike risikopunkt langs jernbanenettet som kan føre til uhell og ulykker. I tillegg har Jernbaneverket ansvaret for den daglege styringa av togtrafikken og for å gi trafikkinformasjon til dei som reiser, før togturen. Jernbaneverket er fagorganet til staten når det gjeld jernbaneverksemd. Oppgåva til Jernbaneverket er å tilby togselskapa i Noreg eit trygt og effektivt trafikksystem gjennom å planleggje, byggje ut, drifte og halde ved like det statlege jernbanenettet, medrekna stasjonar og terminalar.

 

Jernbaneverket får kvart år bestilling frå togselskapa på over 2000 «ruteleier» – det vil seie tilgjenge til sporet for å køyre tog.

 

Togselskapa

Togselskap som ønskjer å køyre gods- eller persontog på det statlege jernbanenettet, må ha ein gyldig sportilgangsavtale. Togselskapa er sjølv ansvarlege for tryggleiken om bord på toga og for å følgje dei reglane som Statens jernbanetilsyn har fastsett. NSB og Flytoget er to av dei mest kjende togselskapa i Noreg, men det er i dag om lag 15 togselskap i alt som har avtale.

 

Statens jernbanetilsyn

Statens jernbanetilsyn (SJT) er ei utøvande kontroll- og tilsynsstyresmakt for både offentlege og private aktørar innanfor jernbanesektoren, medrekna trikk og T-bane, i Noreg. SJT er ein sjølvstendig etat og ligg under Samferdselsdepartementet.

 

Statens havarikommisjon for transport

Statens havarikommisjon for transport er eit forvaltningsorgan med ansvar for å undersøkje ulykker og hendingar innanfor luftfart, vegtrafikk, sjøfart og jernbanedrift (også sporvegar og T-bane).

 

Formålet med undersøkingane er å forbetre tryggleiken og førebyggje ulykker i transportsektoren.

 

Samferdselsdepartementet

Ansvarsområdet til departementet er persontransport, godstransport, posttenester og telekommunikasjon. Samferdselsministeren er den øvste politiske leiaren i departementet. Dei underliggjande etatane er Jernbaneverket, Luftfartstilsynet, Post- og teletilsynet, Statens havarikommisjon for transport, Statens jernbanetilsyn, Statens vegvesen og Taubanetilsynet.

 

Stortinget

Det er Stortinget som fastset dei langsiktige utviklingsplanane for jernbanen når tinget behandlar stortingsmeldinga om den nasjonale transportplanen (NTP).