Hopp til innhold Hopp til søk

Hutrigsøk

Umulig å gi telegaranti

Det er umulig å garantere at elektronisk kommunikasjon (ekom) aldri mer bryter sammen. Det viser en ny rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

02.03.2012 kl 15:57

Del: Les høyt Skriv ut

Det er imdlertid et mål å redusere risikoen for nye sammenbrudd, og konsekvensene av dem, så mye som overhodet mulig. Det stiller krav til både myndigheter og befolkning.

 

I 2011 viste tre hendelser hvor sårbart det norske samfunnet er når elektronisk kommunikasjon som mobiltelefoni faller bort. 23. mai førte to kabelbrudd til at Telenors nett sviktet over store deler av landet. Snaue tre uker senere resulterte en serverfeil til at samme selskaps mobilnett falt ut i hele landet i 18 timer, samtidig som Østlandet ble rammet av storflom. I forbindelse med stormen Dagmar i romjulen ble store deler av Vestlandet herjet av ekstremvær, og ekom-nettet kollapset som følge av at kraftforsyningen ble rammet.

 

Etter de to første hendelsene fikk DSB og Post- og teletilsynet i oppdrag av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet) å utrede viktige beredskapsaktørers sårbarhet ift brudd i ekom-nettet. Oppdraget omfattet også å foreslå tiltak for å redusere sårbarheten overfor nye brudd. I romjulen ble mandatet utvidet til også å omfatte erfaringene fra Dagmar.

 

I rapporten som nå er ferdig, kommer det blant annet fram at det er knyttet store forventinger til at elektroniske kommunikasjonstjenester fungerer. Likevel er det umulig å garantere at nettet aldri mer svikter.

 

-Vi vet ikke når vi vil oppleve en ny hendelse som medfører at for eksempel mobiltelefoni ikke fungerer, men vi vet med ganske stor sikkerhet at en slik hendelse vil inntreffe. Myndigheter og befolkning kan derfor ikke legge til grunn 100 prosent oppetid, og alle nivåer i samfunnet må være forberedt på bortfall. Vi må også ha tenkt gjennom hvilke tiltak vi kan sette inn som begrenser konsekvensene for samfunnet og den enkelte, sier direktør Jon A. Lea i DSB.

 

For øvrig kommer det fram at viktige beredskapsaktører, herunder kommunene, i liten grad har planlagt for konsekvensene dersom ekom-tjenestene bryter sammen. Dette er tidligere omtalt i forbindelse med resultatene i DSBs årlige kommuneundersøkelse. Blant tiltakene DSB nå foreslår, er derfor at bortfall av ekom-tjenester skal inkluderes i ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser) og planverk, og at det skal planlegges for alternative løsninger ved bortfall. Dette gjelder på både lokalt, regionalt og sentralt nivå.